ಅಂಕಿತ ಪ್ರಕಾಶನ-ಪುಸ್ತಕ ಸಂಭ್ರಮದ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.

[fgallery id=2 w=450 h=385 bg=ffffff t=0]